مهاجرت به کانادا مهاجرت به کانادا .

مهاجرت به کانادا

مهاجرت خویشاوندی روش فدرال

ارسال گردیده در مهاجرتبرچسب ها شیوه های مهاجرت،مهاجرت خویشاوندی هجرت خویشاوندی راه و روش فدرال برای مبادرت به کسب اقامت کانادا از خط مش هجرت خویشاوندی فدرال بایستی یک عدد از اعضای مرتبه نخستین خانواده متقاضی ساکن کانادا باشد و آمادگی پذیرش تعهدات مربوط به راه و روش خویشاوندی را داشته باشد . 

مهاجرت به کانادا
هنگام ارائه درخواست مسافرت از راه و روش خویشاوندی با اهمیت می‌باشد که نیز شخص کانادایی (اسپانسر کننده) و هم شخص درخواست کننده سفر (اسپانسر شونده) هر دو واجد حاین نام مجاز نمی باشد . واجب جهت تشکیل پرونده باشند . 
در شرای شما به عنوان یک فرد کانادایی اسپانسر یک عدد از قوم خویش جهت سفر به کانادا میشوید از لحاظ قانونی مسئولیت حمایت مالی از شخص مهاجر را هنگام ورود به کانادا دارید . 
به عنوان فرد حامی مالی کننده شما می بایست اطمینان حاصل نمایید که فرد مهاجر درخواست هیچگونه امداد مالی دولتی را نخواهد نمود . 
راه مهاجرت خویشاوندی به دو مجموعه تحت تقسیم میشود: هجرت همسر، سهیم معاش و فرزندان وابسته . هجرت بقیه بستگان واجد شرایط هجرت به کانادا با دقت به مساحت بزرگ و تنوع جغرافیایی و آب و هوای کانادا مبادرت برای مسافرت همسر و فرزندان وابسته همسر شما و همینطور فرزندان متعلق به شما یا همسرتان می‌توانند برای کسب اقامت مستمر کانادا واجد موقعیت باشند . . 
درخواستهای خط مش هجرت خویشاوندی برای همسر یا فرزندان می‌توانند هم در صورتیکه فرد حامی مالی کننده در باطن و هم در صورتی‌که بیرون از کانادا معاش کند، تشکیل شود . 
به این مفهوم که برای اقدام به مسافرت همسر یا این که فرزندان الزامی به زندگی شخص اسپانسرکننده در کانادا وجود ندارد . 
شما می‌توانید حامی مالی همسر یا فرزندان وابسته خود یا این که همسرتان شوید درصورتی که شهروند یا این که دارای اذن اقامت مستمر کانادا بوده و بیش از 18 سال سن داشته باشید . 
شما می توانید به تیتر اسپانسر همسر یا فرزندان خویش که با شما در کانادا معاش مینمایند مبادرت کنید، چه بسا درصورتی که آن ها شرایط اقامت رسمی در کانادا را نداشته باشند، البته واجد شرایط کسب اقامت باشند . 
شما همچنین میتوانید به عنوان اسپانسر برای همسر و یا این که فرزندان خویش که در بیرون از کانادا معاش مینمایند اقدام به تشکیل پرونده هجرت نمایید، در صورتیکه ایشان واجد تمام حاین نام مجاز نمی باشد . ضروری باشند . 
وقتی که شما برای همسر یا فرزندان خود یا این که همسرتان اقدام به تشکیل پرونده درخواست مهاجرت به خط مش خویشاوندی میکنید، می بایست نشان دهید که بضاعت و توان کافی برای سرپرستی و حمایت از آن ها را دارید . 
هر یک سری که الزامی به نشان دادن دست کم درآمد را (که با حداقل درآمد اضطراری برای خانواده ها انطباق داشته باشد) ندارید زیرا نشان دادن حد مشخصی از مقدار درآمد مربوط به رویه خویشاوندی برای کسب اقامت سایر اعضای خانواده غیر از همسر و فرزندان هست . 
همچنین در صورتیکه فرزند متعلق شما یا این که همسرتان خویش نیز دارای فرزند یا این که فرزندانی باشد شما می بایست از وضعیت مالی مشابهی پیروی فرمایید . 
هجرت خویشاوندی حاین نام مجاز نمی باشد . حتمی برای حامی مالی شدن شما و فرد مسئله حمایت از اعضای خانواده شما بایستی یک قرارداد حمایت مالی امضا فرمایید که شما را دارای تعهد به فراهم کردن حمایت مالی حتمی از شخص اسپانسر شونده در صورتیکه اضطراری باشد می کند . این توافق طومار همینطور بیان می دارد که در صورتیکه فرد اجازه اقامت دائمی کانادا را کسب نماید همگی سعی خویش را جهت تامین زندگی خویش به عمل خواهد آورد . 
شما می بایست حمایت مالی برای همسر سه سال و برای فرزندان تا روستا سال و یا وصال به سن 25 سالگی (هرکدام که زودتر فرابرسد) نگهداری فرمائید . قوانینی که بر اساس آن ممکن است شما واجد موقعیت حامی مالی شدن نباشید: عدم امکان آماده ساختن حمایت مالی لازمی که قبلا نسبت به کسی وفادار گردیده بوده و امضا کرده بودید . محکومیت به حکم دادگاه برای پرداخت نفقه یا این که تامین هزینه های فرزند . اخذ اعانه و وجوه مالی از دولت برای دلایلی غیر از ازکارافتادگی . محکومیت به جرمی جنایی یا این که جنسی و یا این که ارتکاب جرم برعلیه اعضای خانواده خویش بسته به شرایطی از قبیل ماهیت جرم ارتکابی، زمان وقوع آن و این‌که آیا محکومیت شامل عفووبخشش یا بخشودگی گردیده بوده . دیرکرد یا عدم پرداخت تعهدات و وامهای مهاجرتی . زندانی بودن . اعلام ورشکستگی مالی که هنوز خاتمه نیافته باشد . در صورتیکه پیش از این حامی مالی کسی گردیده باشید که بعدا از دولت کانادا در خواست کمکهای مالی نموده باشد ممکن است که دیگر واجد شرایط اسپانسر شدن تشخیص داده نشوید . موقعیت دیگری نیز ممکن می باشد وجود داشته باشند که در اینجا ذکر نگردیده ولی می توانند منجر شود که شما قابلیت و امکان اسپانسر شدن برای دیگران را نداشته باشید . در‌صورتی‌که شما یک شهروند کانادا می باشید که در درحال حاضر حاضر در خارج از کانادا سکونت دارد، درصورتی می‌توانید مبادرت به درخواست مسافرت راه خویشاوندی برای همسر و فرزندان خود کنید که قصد شما زندگی و اقامت در کانادا یار با همسر و فرزندانتان پس از کسب ویزای اقامت باشد . 
اگر شما در کبک معاش می‌کنید باید کلیه حاین نام مجاز نمی باشد . مهاجرت خویشاوندی کبک را پس از کسب تاییدیه اداره مهاجرت کانادا مبنی بر واجد شرایط بودن شما جهت حامی مالی شدن داشته باشید . 
حامی مالی کردن بقیه قوم و قبیله واجد شرایط در صورتیکه شما شهروند یا فرد دارای حق اقامت مستمر کانادا باشید و دست‌کم 18 سال سن و حضور فیزیکی در خاک کانادا داشته باشید میتوانید اسپانسر خویشان خود به شرح ذیل شوید: بابا و مادر پدربزرگ و مادربزرگ خواهران و برادران و فرزندان آنها، نوه ها و فرزندانی که یتیم می‌باشند و زیر 18 سال بوده و تزویج نکرده باشند طفل های تحت 18 سال که بخواهید سرپرستی آن ها را بر عهده بگیرید . یک نفر از خاندان در صورتیکه فرد نزدیکتری که بتواند پایین حمایت شما قرار بگیرد و شهروند یا فرد مقیم کانادا باشد و واجد موقعیت حامی مالی شدن نیز باشد وجود نداشته باشد . قوانینی که بر پایه آن ممکن می‌باشد شما واجد موقعیت اسپانسر شدن نباشید: عدم قابلیت و امکان مهیا ساختن حمایت مالی لازمی که تا قبل از این نسبت به کسی دارای مسئولیت گردیده بوده و امضا کرده بودید . محکومیت به حکم دادگاه برای پرداخت نفقه یا این که تامین هزینه های فرزند . دریافت اعانه و وجوه مالی از دولت برای دلایلی غیر از ازکارافتادگی . محکومیت به جرمی جنایی یا جنسی و یا این که ارتکاب جرم برعلیه اعضای خانواده خود بسته به شرایطی از قبیل ماهیت جرم ارتکابی، دوران وقوع آن و این که آیا محکومیت دربرگیرنده عفو وبخشش یا بخشودگی گردیده بوده . دیرکرد یا این که عدم پرداخت تعهدات و وامهای مهاجرتی . زندانی بودن . اعلام ورشکستگی مالی که هنوز خاتمه نیافته باشد . در صورتیکه قبلا اسپانسر کسی شده باشید که بعدا از دولت کانادا در خواست کمکهای مالی نموده باشد ممکن هست که دیگر واجد شرایط حامی مالی شدن تشخیص داده نشوید موقعیت دیگری نیز ممکن میباشد وجود داشته باشند که در اینجا ذکر نگردیده البته میتوانند منجر شود که شما قابلیت و امکان اسپانسر شدن برای بقیه افراد را نداشته باشید . هنگامی که خویشاوندان خود را برای هجرت به کانادا حامی مالی میکنید، می بایست تعهد کتید که از نظر مالی آن ها را حمایت می‌کنید . 
بدین ترتیب بسته به تعداد نفرات خانواده خویش در کانادا و خاندان خویش در بیرون از کانادا بایستی دست کم درآمدی داشته باشید که میزن آن توسط اداره آمار کانادا مشخص و معلوم شده است . (low-income cutoff (LICO) برای حامی مالی شدن: شما و فرد مسئله حمایت شما باید یک موافقتنامه حمایت مالی با یکدیگر امضا نمائید که شما را بامسئولیت به فراهم ساختن حمایت و پشتیبانی مالی حتمی فرد اسپانسر شونده را در صورت نیاز می نماید . 
این موافقتنامه همینطور فرد حامی مالی شونده را دارای مسئولیت به انجام حداکثر سعی برای تامین زندگی خود پس از کسب اقامت کانادا مینماید . فرزندان متعلق پایین 22 سال نیازی به امضای این موافقتنامه ندارند . 
شما باید دارای مسئولیت به حمایت مالی از اعضای خانواده خود که بوسیله شما و به راه خویشاوندی به کانادا مهاجرت نموده اند برای دوره ای فی مابین سه تا آبادی سال بسته به سن و نسبت آنها با خویش شوید . 
این دوره از زمانی که آنان مقیم کانادا میشوند شروع می گردد . 
همان گونه که پیشتر هم اشاره شد، برای اقدام از شیوه خویشاوندی کبک شما می بایست ویژگیها و شرایط مد حیث سازمان هجرت کبک را دارا باشید . برای داده ها بخش اعظم می‌توانید به بخش برنامه هجرت خویشاوندی کبک مراجعه نمایید . 


برچسب: مهاجرت به کانادا،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۲ آبان ۱۳۹۷ساعت: ۱۰:۲۰:۲۵ توسط:alipour موضوع: نظرات (0)